תקנון מועדון לקוחות "ביג שופ"

 הצטרפות וחברות במועדון   

.1 ההצטרפות למועדון הלקוחות ביג שופ  )להלן : "המועדון"( של חברת משפחת איית נחמיאס בע"מ )להלן: "החברה"( תתאפשר לכל המעוניין בכך, בכפוף למילוי פרטים אישיים במסגרת בקשת הצטרפות בנוסח שיקבע על ידי החברה )להלן: "בקשת ההצטרפות"(. האחריות על נכונות הפרטים ומהימנותם, ועדכון הפרטים ככל שיש בהם שינוי, הינה על ממלא הטופס. החברה לא תדחה בקשת הצטרפות ולא תבטל חברות במועדון, אלא מטעמים סבירים כמתואר להלן.

.2 הגדרות:

.2.1 "דמי הצטרפות" – ללא דמי עלות ( למועדון או סכום אחר כפי שיוחלט לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, אשר יקנו ללקוח, בכפוף למילוי בקשת ההצטרפות, חברות למשך שנה אחת, בכפוף לאמור בתקנון זה.

.2.2 "  חידוש – החידוש ללא דמי עלות ולפי שיקול דעת החברה,להקנות לחבר במועדון,חברות למשך שנה אחת נוספת, החל מתום שנת החברות הראשונה ואילך, בכפוף לאמור בתקנון זה.

.2.3 "חבר" – לקוח שהסדיר את  ההצטרפות/חידוש מילא בקשת הצטרפות, החברה אישרה את חברותו במועדון, והנפיקה לו כרטיס חברות.

.2.4 "כרטיס חברות" – כרטיס מגנטי שהחברה תנפיק לחבר.

.2.5 "הטבות המועדון" – הטבות המועדון יהיו אך ורק ההטבות המתוארות להלן: )אהזכות לצבור ולממש נקודות זכות כמפורט בסע' 5 להלן, זכות להטבת יום הולדת למימוש בחודש הלידה ע"פ הרישום של חודש הלידה בתוכנת המועדון בחברה, זכות להטבת הצטרפות התקפה מיום העסקים הבא ליום ההצטרפות ועד 45 יום.

.2.6 "הרשת" –רשתות החנויות המופעלות על ידי החברה, למעט חנויות עודפים ו/או חנויות כמצוין בתקנון זה.

.3 הצטרפות למועדוןותקופת החברות

.3.1 ההצטרפות למועדון תיעשה באמצעות מילוי בקשת הצטרפות )המצורף כנספח א' לתקנון זה, או בנוסח כפי שהחברה תחליט מעת לעת(, מסירתו לרשת, תשלום דמי ההצטרפות, וקבלת כרטיס חברות מהחברה.

.3.2 החבר יעדכן את המועדון בכתב לגבי שינוי בפרטיו, על מנת לאפשר למועדון להמשיך וליידעו לגבי מבצעים והטבות. המועדון לא יהיה אחראי לאי-קבלת הטבה, הודעה או כל דבר הנובע מאי עדכון פרטי החבר במועד או מכל סיבה אחרת. הודעות בנושא שינוי פרטים יועברו באמצעות E-mail ,  [email protected] או באמצעות פקסימיליה למספר פקס: 02-6406511

3.3. תקופת החברות במועדון (להלן: "תקופת החברות") תתחיל במועד קבלת כרטיס החברות, ותסתיים במועד כמתואר להלן (לפי המוקדם): (א) לאחר שנה אחת מיום קבלת כרטיס החברות, (ב) במועד שבו תבוטל חברותו של החבר כמתואר בתקנון זה.

3.4. תקופת חידוש (להלן: "תקופת החידוש") תתחיל, אך ורק במועד שבו יחולו התנאים המפורטים להלן: (א) הסתיימה תקופת החברות הראשונה או תקופת חידוש קודמת לפי העניין,תקופת החידוש תסתיים במועד כמתואר להלן (לפי המוקדם): (א) לאחר שנה אחת מיום החידוש, (ב) במועד שבו תבוטל חברותו של החבר כמתואר בתקנון זה.

  1. כרטיס החברות

4.1. כרטיס החברות ניתן לחבר באופן אישי ואינו ניתן להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר.

4.2. הזכאות להטבות המועדון מותנה בהצגת כרטיס החברות במעמד הקניה, בצרוף תעודת זהות או רישיון נהיגה בלבד של החבר (להלן: "תעודה מזהה") ובתנאי שהחברות בתוקף.

4.3. במקרה של אובדן או גניבת כרטיס החברות, יתאפשר ללקוח ליהנות מההטבות הגלומות בחברות במועדון אך ורק בתשלום עמלה בסך של עד 10 ₪ בגין הנפקת כרטיס חברות חדש לחבר. הכרטיס שאבד/נגנב ייחסם.

4.4. דיווח על אובדן או גניבת כרטיס יעשה באחד מסניפי הרשת, על-ידי בעל הכרטיס בלבד.

4.5. בכרטיס החברות ניתן יהיה לעשות שימוש בכל סניפי הרשת בישראל.

  1. צבירת ומימוש נקודות זכות

5.1. בגין כל רכישה שתבוצע לאחר הצטרפות החבר למועדון, בכל חנויות הרשת, למעט רכישות כמתואר להלן, יצברו לזכות החבר "נקודות" בשווי בש"ח של 5% מערכה של כל קניה. ערכה של כל נקודה יעמוד על 1 ₪.

כך לדוגמא: ברכישה כוללת בשווי של 100 ₪, יצברו לזכות החבר 5 נקודות, ששוויין 5 ₪ למימוש כמתואר להלן.

5.2. במידה ולקוח יחזיר לחברה פריטים אשר בגינם נצברו נקודות (מכל סיבה שהיא) – במועד החזרת פריטים כאמור, תופחת כמות הנקודות שנצברה בגין אתם הפריטים. רכישות שתתבצענה באמצעות שוברי זיכוי בהתאם לנוהלי החברה.

5.3. רכישת Gift Card לא תזכה את החבר בנקודות.

5.4. צבירת ומימוש הנקודות מותנית בהצגת כרטיס החברות ותעודה מזהה.

5.5. צבירת נקודות במסגרת מועדון הלקוחות תתאפשר בכל אמצעי תשלום כמקובל אצל החברה למעט תלושי שי.

5.6. בגין רכישה של פריטים שבמבצע, פריטים השייכים למבצעים: חזרה לביה"ס, פריטים ממחלקת אלקטרוניקה ופריט הצטרפות וחידוש מועדון לא נצברות נקודות, אין כפל מבצעים.

5.7. מימוש הנקודות יתאפשר בשילוב תוספת של תשלום כספי, ועל מנת לממש את הנקודות, נדרש שערכם יהיה לא פחות ולא יותר מ 40 נק' בעת המימוש .

5.8. לא ניתן לצבור יתרה שלילית של נקודות. ככל שכתוצאה מקבלת זיכוי בגין פריט, יכנס חבר ליתרת נקודות שלילית, תפחית החברה מסכום הזיכוי סך של 5% בגין היתרה השלילית של הנקודות.

5.9. לחברים שחברותם תסתיים או תופסק, או שלא יחדשו את החברות במועדון, תינתן האפשרות לממש את הנקודות לאחר החידוש ו/או ע"פ החלטת החברה.

5.10. המועדון שומר לעצמו את הזכות להציע מבצעים מוגבלים בזמן בהם יתאפשרו צבירה או מימוש מיוחדים של נקודות ו/או הנחות והטבות אחרות.

5.11 ביטול עסקה – מובהר כי בעת ביטול עסקה והחזרת פריט בגינו נצברו נקודות יחול הנוהל הבא:

− במידה וכנגד החזרת הפריט יתבצע זיכוי במזומן ו/או בכרטיס האשראי ו/או בשיק, הכל על פי נהלי החברה, יקוזזו מחשבונו של מחזיר הפריט, ככל שהינו חבר, הנקודות שנצברו בגין הפריטים שהוחזרו. 
− במידה וכנגד החזרת הפריט יתבצע זיכוי, יקוזזו מחשבונו של מחזיר הפריט, ככל שהינו חבר הנקודות שנצברו בגין הפריטים שהוחזרו .
− במידה ויוחזר הפריט כנגד השבת התמורה ששולמה בגינו ובנסיבות בהן הנקודות שנצברו בגין הפריט המוחזר מומשו, ונרכש/ו באמצעותן פריט/ים נוסף/ים (להלן: "פריטי המימוש"), כי אז כנגד השבת התמורה בגין הפריט המוחזר יוחזרו גם פריטי המימוש ואם נעשה בהם שימוש, ישולם שוויים בצורת זיכוי.

על פי נהלי ההחזרות וההחלפות של החברה כפי שיעודכנו מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע – 2010. 

  1. זכויות החברה

מבלי לגרוע מכל זכות הנתונה לחברה לפי כל דין ו/או לפי תקנון זה, שומרת לעצמה החברה גם את הזכויות הבאות:

7.1. לעדכן לפי שיקול דעתה את חברי המועדון בהטבות נוספות, מבצעים מיוחדים, עדכונים מוקדמים לגבי מכירות סוף עונה, הגעת קולקציות חדשות, ומבצעים אחרים, הכל לפי שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט של החברה.

7.2. לעדכן, לשנות, להפחית או להעלות את סכומי דמי ההצטרפות ודמי החידוש – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

7.3. בכל מקרה של ביטולה המוקדם של החברות במועדון בין אם ביוזמת הלקוח ובין אם ביוזמת החברה, מובהר מפורשות כי דמי ההצטרפות ו/או דמי חידוש לא יוחזרו לחבר מכל סיבה שהיא. במקרה שכזה יראו הטבת ההצטרפות החד פעמית כתמורה מלאה בגין דמי ההצטרפות ו/או דמי החידוש.

7.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את מועדון הלקוחות בכל שלב שהוא.

7.5. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את החברות של כל חבר מטעמים סבירים (ובכלל זה: סכסוך בין החברה ללקוח מכל סיבה שהיא, הפרת התחייבות של הלקוח כלפי החברה או אי ביצוע תשלום שהלקוח התחייב לבצעו כלפי החברה, התנהגות לקוח באופן פוגע כלפי החברה, ו/או בתחום חנויות החברה, וכיוצ"ב טעמים סבירים לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה).

כללי

  1. תקנון זה יחול על כל חברי המועדון.

  2. המועדון יוכל להודיע בכל דרך שימצא לנכון על הפסקת פעילות המועדון, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ובלבד שלא יפגעו זכויות שהוקנו לחברים עד לזמן ההודעה. במקרה זה יהיה באפשרות החברים לממש את הנקודות שנצברו לזכותם במשך שלושה חודשים מיום הפסקת פעילות המועדון.

  3. המועדון שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש, ובלבד שלא תיפגענה זכויות שנצברו בידי החברים עד לשינוי התקנון. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי הרשת.

  4. מטעמי נוחות בלבד, ובשל אופי מוצרי הרשת, כתוב תקנון זה בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר יש לראות כנכון גם לגבי נשים.